Výrobci

 • Spisová služba je produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy  oběhu dokumentů v organizaci.Poskytuje komplexní řešení evidence dokumentů a sledování jejich životního cyklu v organizaci.Podporuje efektivní styk mezi organizacemi a zároveň  občanů s organizacemi.

 • Informační systém GINIS® je nejrozšířenějším informačním systémem ve veřejné správě. Využívají ho větší i menší organizace – od Kanceláře prezidenta republiky přes ministerstva až po malé obce. V současnosti usnadňuje práci více než 6 000 klientů.

 • Aplikace abcSuite podporuje správu a evidenci elektronických i listinných dokumentů obecně i ve spisové službě a archivu. Jednotlivé části aplikace abcSuite podporují životní cyklus dokumentů v těchto hlavních procesech: Vstup/výstup dokumentu do/z organizace, Evidence dokumentů, Správa a oběh dokumentů, Archivace dokumentů, Skartace dokumentů.

 • Zajišťuje komplexní evidenci dokumentů v papírové nebo elektronické podobě.

 • Úložiště dat FIDO představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Jde o oblast práce s dokumenty, která byla dosud řešena jen pomocí elektronických archivů, systémy DMS či ECM apod.

 • V aplikaci elektronické spisové služby TESS Online vyřídíte agendu práce spojenou s legislativou spisové služby a archivnictví do 10 minut.

 • Tento produkt nabízíme svým zákazníkům s ohledem na účinnost novely 55/2012 Sb., zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), která přikazuje zadavatelům zveřejňovat na svém zadavatelském profilu dle § 147 ZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků, a to v jejím celém znění.

 • VERA Radnice je komplexní informační systém, který podporuje všechny procesy úřadu díky nejširšímu portfoliu agend. Zabývá se ekonomikou, správními a interními procesy, umožňuje snadnou komunikaci s občanem a poskytuje manažerské výstupy. Spisová služba IS VERA Radnice je klíčová aplikace pro správu dokumentace na úřadě.

 • Řízená dokumentace - slouží pro celkovou správu dokumentů v organizaci. Udržuje centrální přehled o pohybu a stavu všech dokumentů a zajišťuje, že každý dokument bude předáván správným lidem ve správném pořadí při dodržení lhůt.

 • Na platformě team assistant dodáváme specializovaná SW řešení.

 • ICZ DESA řeší potřebu střednědobého a dlouhodobého důvěryhodného uložení elektronických dokumentů a spisů v organizaci vyvolanou legislativou i potřebami organizace. 

 •  Eviduje poštu určenou k odeslání, provádí přidělování podacích čísel, tiskne soupisky, odesílá zásilky určeným způsobem.

 • ELISA je zkratka pro ELektronický Informační systém Spisových Agend. Jedná se o aplikaci patřící svou charakteristikou mezi Document Management systémy. Slouží k přehledné evidenci, správě a sledování dokumentů od jejich vytvoření (či doručení) do organizace až po jejich vyřazení (předání do archivu, skartaci), včetně vedení dalších evidencí (např. spisů,...

 • Munis ERMS je účinný nástroj pro vedení elektronické spisové služby, a to zejména díky jeho snadnémuovládání, modernímu vzhledu, více vrstevnaté architektuře, bezpečnosti provozu a velkévariabilitě nastavení. Samozřejmou součástí jsou vazby na nástroje e-Governmentu. Pro přehlednost je systém rozdělen do čtyřaplikací a dodáván je v několika variantách...

 • Modul Spisovna slouží k evidenci a zaznamenávání dokumentů ve spisovně. Sleduje skartační a archivační lhůty podle skartačního znaku a zaznamenává zápůjčky dokumentů.

 • Elektronická spisová služba TESS Online, díky které splníte legislativu o spisové službě a archivnictví do 10 minut. 

 • Modul Datové schránky je vytvořen na platformě JAVA a slouží pro komunikaci s informačním systémem datových schránek (dále jen „IS DS“) kdy zabezpečuje příjem, odeslání a archivaci příchozích datových zpráv.

 • Spisová služba - pokrývá veškeré legislativní požadavky kladené na spisovou službu (zejména 499/2004 Sb., 300/2008 Sb., jejich novely a navazující předpisy). Zároveň poskytuje veškeré nástroje potřebné pro vytváření inteligentních formulářů a elektronizaci procesů.

 • Dlouhodobý archiv s dokumentovým workflow je aplikační nadstavba pro FormFlow Server. Poskytuje jistotu, že čitelnost a ověřitelnost autenticity uložených dokumentů budou udrženy tak dlouho, jak bude zapotřebí (po neomezeně dlouhou dobu). Organizace se tak může spolehnout na právní účinnost uložených dokumentů, aniž by se musela zabývat technickými a...

 • Elektronickou podatelnu lze volitelně připojit ke spisové službě. Slouží jako vstupní a výstupní rozhraní pro bezpečnou elektronickou komunikaci.

 • Dodáváme SW pro řízení procesů, dokumentů a workflow.

 • Elektronická spisová služba ICZ e-spis

 • V aplikaci elektronické spisové služby TESS Online zvládnete během 10 minut veškerou potřebnou práci s úředními dokumenty a splníte tak legislativu o spisové službě a archivnictví.

 • HELIOS eObec zajišťuje moderní a komplexní řešení správu dokumentů a plnohodnotnou elektronickou komunikaci jak mezi úřady navzájem, tak mezi úřady a občany, splňující veškeré požadavky vycházející z platné legislativy a respektující i ostatní obecně platné předpisy týkající se vnitřního oběhu a zpracování dokumentů v organizaci. Samozřejmostí je možnost...